1965-02-12-wesh-bob-hope

1965-02-12-wesh-bob-hope