1961-05-13-wesh-bob-hope

1961-05-13-wesh-bob-hope