1958-03-01-wesh-bob-hope

1958-03-01-wesh-bob-hope