1958-02-06-wesh-bob-hope

1958-02-06-wesh-bob-hope